ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU ŞTEFULESCU” TG-JIU organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant/temporar vacant de:

 • SECRETAR SEF, studii SUPERIOARE, gradul II, pe perioadă nedeterminată, organizat conform HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Dosarele candidaţilor se depun la secretariatul ȘCOLII GIMNAZIALE “ALEXANDRU ŞTEFULESCU” Târgu Jiu, cu sediul în Str. Calea Eroilor, Nr. 32, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial.

Concursul pentru ocuparea acestui post va fi organizat la sediul unității şi se va desfăşura astfel:

– proba scrisă în ziua de  06.07.2022, ora 10;

– proba interviu în ziua de 12.07.2022, ora 10 .

Poate candida la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

CONDIŢII GENERALE:

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor  apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza  adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit  cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
CONDIŢII SPECIFICE

 • Studii superioare ;
 • Minim 5 ani vechime în specialitate (secretar învățământ preuniversitar sau universitar)

DOSARUL ÎNSCRIERE LA  CONCURS va conţine:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului unității;
 • copie certificate de naştere, carte de identitate, certificate de căsătorie (după caz);
 • copie acte de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat;
 • copie carnetul de muncă, după caz adeverinţe şi raport REVISAL care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar;
 • certificat de integritate;
 • adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a munci pe postul pentru care candidează;
 • curriculum vitae model Europass;

Documentele solicitate se îndosariază în ordinea menționată, într-un dosar cu șină care va fi înregistrat la secretariat.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine obligatoriu Opis.

                    ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

 • corelează și implementează la nivelul compartimentului, planul managerial al scolii;
 • adecveaza activitatea compartimentului la planul de dezvoltare institutionala;
 • coordoneaza activitatea serviciului secretariat in functie de nevoile si necesitatile scolii;
 • Secretariatul functioneaza pentru elevi, parinti, personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate, potrivit programului de lucru de 8 ore/ zi, aprobat de director;
 • se preocupa de cunoasterea si aplicarea in activitatea de zi cu zi a legislatiei specifice postului;
 • informarea conducerea scolii cu privire la situatiile solicitate de diferite institutii;
 • imbunatateste activitatea compartimentului prin metode noi de lucru transmiterea situatiilor solicitate de diverse institutii la termen si conform instructiunilor/ machetelor;
 • utilizeaza programele de software puse la dispozitie de catre ME;
 • Verificarea e-mailul scolii si site-ul ISJ Gorj, ca mijloace de comunicare între instituții;
 • întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;
 • informarea conducerii școlii cu privire la situațiile solicitate de diferite instituții;
 • rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform metodologiilor si deciziilor directorului;
 • procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar;
 • păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens;
 • întocmirea și/ sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/ documentațiilor, potrivit legislației în vigoare sau fișei postului;
 • utilizarea programelor de software puse la dispozitie de catre ME;
 • intocmeste baza de date cu elevii;
 • pastreaza securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, registrelor matricole.
 • întocmirea statelor de personal si de plata;
 • rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform metodologiilor si notelor de serviciu;
 • păstrarea în condiții de securitate a statelor de plata si personal;
 • întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învățământ;
 • calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
 • intocmeste deciziile de modificare a salariului, de acordare de sporuri, etc
 • intocmeste statul de plata lunar si la termen, in baza deciziilor de incadrare prin aplicatia EDUSAL, in urma avizului date de contabil prin viza CFP si aprobarea directorului institutiei;
 • Intocmeste documentele de personal (adeverinta/ copii etc.) pentru angajatii unitatii scolare, la solicitarea scrisa a acestora aprobata de director si in termenul stabilit o data cu aprobarea;
 • tine evidenta concediilor medicale, a concediilor fara plata, a concediilor de odihna;
 • intomeste dosare de pensionare;
 • intocmeste si elibereaza adeverinte personalului angajat;
 • inregistreaza, actualizeaza datele angajatilor in REVISAL – Registrul general de evidenta al salariatilor, precum si toate modificarile privind salarizarea, gradele, treptele, gradatiile si celelalte date prevazute de normativele de completare a acestor documente, pe baza criteriilor emise de directorul unitatii scolare; transmite in termenul prevazute de lege orice modificare privind angajatii, catre ITM.
 • înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație;
 • înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație;
 • elibereaza adeverinte de autentificare a elevilor care sunt transferati in strainatate
 • Completeaza actele de studii ale absolventilor;
 • Completeaza diplomele de absolvire, intocmeste tabelele pentru vizarea actelor de studii cu timbru sec, elibereaza diplomele/ certificatele de absolvire, semnate de catre director;
 • întocmirea și actualizarea procedurilor operationale, pentru activitățile desfășurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • transmiterea informatiilor la nivelul unitatii;
 • gestioneaza corespondenta unitatii de invatamant ;
 • aduce la cunostinta conducerii scolii (director, membrii Consiliului de Adminstratie) toate situatiile si problemele serviciului secretariat si vine cu initiativa in rezolvarea acestora;
 • aduce la cunostinta deciziile elaborate in compartiment si aprobate de director personalului din unitate;
 • completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor;
 • selectia, evidenta și depunerea documentelor la Arhivele Nationale, după expirarea termenelor de păstrare;
 • are relatii princiale cu toti solicitantii cu care vine in contact;
 • comunica cu personalul institutiei, elevi, parnti cu privire la orice situatie neprevazuta aparuta;
 • asigura legatura unitatii scolare cu ISJ Gorj si alte unitati de invatamant.
  • manifesta interes in imbunatatirea activitatii compartimentului secretariat;
  • stabileste nevoile proprii de dezvoltare si se preocupa de permanenta perfectionare si imbunatatire a pregatirii profesionale, in vederea aplicarii corecte si complete a legislatiei;
 • participarea la cursuri de perfectionare, instruiri organizate de alte institutii;

participarea la cursuri de perfectionare, instruiri organizate de inspectoratul scolar;

 • contribuie la promovarea imaginii scolii prin consolidarea unei relatii bazate pe respect si asigurarea unui climat corespunzator princiipilor educatiei
 • asigura legatura permanenta a institutiei cu comunitatea locala, institutii, pentru realizarea feed-back-ului cu acesti factori externi
 • Indeplineste orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al unității, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului
 • Codul de etica al instituției;
 • Respectă prevederile ROI / ROF ;
 • Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă din unitate, PSI, ISU.

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

 • Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 4.576 / 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

 • Ordonanța de Urgență 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 4.441 privind metodologia de calcul si efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentrupersonalul din unitatile/institutiile de învatamânt de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia;
 • Ordinul ME nr. 3887/23.05.2022 privind aprobarea normelor de plata a personalului care participa la examene nationale in anul 2022;
 • Ordonanta de Urgenta nr.48 privind plata diferentelor de drepturi salariale cuvenite  personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021
 • Hotărârea Guvernului nr. 905/ 2017 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 5447/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar , cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 5578 din 10 noiembrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023
 • Ordinul nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii şi documentele şcolare în învățământul preuniversitar;
 • Hotărarea nr.1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii    achizitionarii de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare ;

 • Hotarărea Guvernului. Nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de ânvățământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 4050 din 29 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat
 • Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Arhivelor Naționale 16/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Ordinul M.E. nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de  acordare a burselor elevilor din invațamantul preuniversitar de stat;
 • Precizări referitoare la aplicarea prevederilor Ordinului M.E. nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de  acordare a burselor elevilor din invațamantul preuniversitar de stat;
 • Hotărârea n569 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la  si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat;
 • Lege nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în forma electronică, (M.Of. nr. 345 din 22.05.2007, Partea I);
 • Legea nr. 544/12.10.2001, privind liberul acces la informațiile de interes public (M.Of. nr. 663/23.10.2001, şi Norme Metodologice din 7.02.2002 M.O.nr.167/2002), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.129 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind    infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere  a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • O.G. nr. 27/30.01.2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,(publicată în Monitorul Oficial nr.84/01.02.2002), cu modificările şi completările ulterioare .

Tematica de concurs

 • Contractul individual de munca;
 • Incadrarea personalului didactic in anul scolar 2022 – 2023;
 • Acte de studii si documente scolare in invatamantul preuniversitar;
 • Sistemul national de invatamant – organizare si functionare;
 • Conducerea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
 • Invatamant preuniversitar – functii didactice si didactice auxiliare;
 • Protectia informatiilor clasificate : definitii, informatii, secrete de serviciu;
 • Reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 • Cunostinte de legislatie privind emiterea deciziilor;
 • Cunostinte generale de gramatica a limbii romane;
 • Cunoştințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucratoare de la afişare, la sediul instituției între orele 10-14.

Date contact: secretariat, telefon  0253212679

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE SECRETAR SEF GRADUL  II

Nr crt Activitate Data/Perioada/ora
1 Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs 15.06.2022-28.06.2022

între orele 10-14

2 Selectarea dosarelor depuse 30.06.2022 ora 12
3 Afisarea rezultatelor la etapa de selectare a dosarelor 01.07.2022  ora 9
4 Depunerea contestatiilor la etapa de selectare a dosarelor 01.07.2022  între orele 10-14
5 Solutionarea contesatiilor la selectia dosarelor 04.07.2022     ora 10
6 Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor la etapa de selectare a dosarelor 05.07.2022  ora 9
7 Sustinerea probei scrise 06.07.2022 ora 10
8 Afisarea rezultelor la proba scrisa 07.07.2022 ora 9
9 Depunerea contestatiilor la proba scrisa 07.07.2022 între orele 10-14
10 Solutionarea contestatiilor probei scrise 08.07.2022 ora 10
11 Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor la proba scrisa 11.07.2022 ora 9
12 Proba interviu 12.07.2022 ora 10
13 Afisarea rezultatelor la proba interviu 13.07.2022 ora 9
14 Depunerea contestatiilor la proba interviu 13.07.2022 între orele 10-14
15 Solutionarea contesatiilor la proba interviu 14.07.2022 ora 10
16 Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor la proba interviu 15.07.2022 ora 9
17 Afisarea rezultatelor finale 15.07.2022 ora 10